Spring til indhold

Vareeksporten for december 2019

10.02.2020  11:02
Vareeksporten faldt 3,0 pct. i december 2019. Årsstigningstakten steg til 8,2 pct.

Vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly faldt 3,0 pct. i december 2019 i forhold til no-vember, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik. Årsstigningstak-ten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, steg til 8,2 pct. fra for-rige måneds årsvækst på 7,1 pct. Opgjort i ikke-sæsonkorrigerede værdier blev væksten i 2019 marginalt højere på 8,3 pct. i forhold til 2019.

Faldet i vareeksporten i december i forhold til november skyldes generelt et relativt højt ek-sportniveau i månederne før, dog undtaget en generel svaghed i vareeksporten i 2019 til Tysk-land og Storbritannien. Således var der stor fremgang til USA i hele 2019 på 37 pct., men i de-cember et fald på 8 pct. Tilsvarende til Nederlandene, som i en vis udstrækning fungerer som transit til andre lande, har fremgangen i hele 2019 været på 19 pct., men i december et fald på 12 pct. Omvendt faldt vareeksporten til Tyskland og til Storbritannien i hele 2019 med hen-holdsvis 2 pct. og 1 pct., og udviste også fald i december på henholdsvis 2 og 10 pct.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk

Download rapporten med grafer og tabel her